Course Status

Course Open

Greens Summer - Winter

Buggies authorised on
Paths , Rough , Fairways

Driving range Open

More information...

Société Nouvelle Souillac Golf & Country Club
SAS met een kapitaal van 900 000 €
RCS Cahors 520 467 002
N°TVA: FR 69 520 467 002
Le Mas Del Teil 46200 Lachapelle-Auzac – France

Contact :
Telefoon : 0033 (0)5 65 27 56 00
E-mail adres: golf@souillaccountryclub.com

Host van de website : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

Deze website valt onder de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot auteurs- en intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten op reproductie, waaronder illustratiemateriaal en foto’s, zijn gereserveerd.
Wij verzoeken U deze wettelijke verklaringen van de website van de Souillac Golf & Country Club goed te lezen. U wordt geacht deze regels te accepteren als U deze website bezoekt.

Verantwoording

Tekstverantwoording
Iedere tekst is door de Souillac Golf & Country Club opgesteld. Overeenkomstig de “Code de la Propriété Intellectuele” vereist het gebruik of overname van de inhoud van deze website een schriftelijke goedkeuring vooraf van de eigenaar van de website. De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Ieder gebruik voor reclame- of commerciële doeleinden is uitgesloten.
Fotoverantwoording
Iedere tekst, illustratie, foto, kaart, tekening, animatie, video, geluid van deze website is eigendom van de Souillac Golf & Country Club. Elke aanvraag voor het gebruik, overname of reproductie van de inhoud van de website (tekst en foto’s), moet worden ingediend bij de eigenaar van de website.
Elke reproductie, weergave of verspreiding, op welke wijze dan ook, van een intellectueel eigendom bij schending van de auteursrechten, zoals bepaald en voorgeschreven door de Wet, is een daad van vervalsing. Daarom is elke reproductie, representatie, verspreiding, aanpassing, vertaling en/of verandering, gedeeltelijk of integraal, als mede de overdracht naar een andere website, zonder toestemming van de eigenaar, te weten de Souillac Golf & Country Club, verboden.
Dit betekent dat elk gebruik van een foto of tekst zonder toestemming van de auteur als een daad van vervalsing beschouwd kan worden, waarvoor de vervalser in een civiele of strafrechtelijke procedure vervolgd en tot een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van €300.000 kan veroordeeld kan worden.
De rekening, verhoogd met de dan geldende belastingen en inclusief BTW, evenals de bedragen verschuldigd aan de desbetreffende instanties, dienen na ontvangst te worden betaald.

Vervolging

De Souillac Golf & Country Club behoudt zich het recht voor om voor elke niet-geautoriseerde publicatie, reproductie, weergave of verspreiding, op welke manier dan ook, een aanklacht in te dienen bij een strafrechtelijke, civiele of zakelijke rechtbank van haar keuze.

Inhoud van de website

De inhoud van deze website is louter ter informatie en kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.
Er wordt geen enkele garantie gegeven voor het functioneren, de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de website. De uitgever mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of het gebruik van de website.
In geen enkel geval kunnen de uitgever noch de host van deze website aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, klanten of gegevens, veroorzaakt door het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, de hyperlinks en de inhoud. Deze beperking geldt, zowel in contractuele als in onrechtmatige zaken, zelfs als de uitgever en/of de host in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Internet hyperlinks

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere internetsites geeft geen garantie op de kwaliteit van de inhoud en het goed functioneren van de genoemde websites en de redactie van deze website neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. De gebruiker moet deze informatie daarom voorzichtig gebruiken.
Internet-hyperlink-verwijzingen naar onze websites zijn zonder specifieke toestemming toegestaan. Let op! Deze regel geldt niet voor websites die informatie verspreiden met grof taalgebruik en/of van pornografische of xenofoob getinte aard of die voor veel mensen in hoge mate kwetsend kunnen zijn. De Souillac Golf & Country Club behoudt zich het recht voor de verwijdering te eisen van een link die zij niet in overeenstemming acht met haar redactionele visie.

Persoonlijke gegevens

Wij registreren of bewaren geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website, behalve wanneer zij ons op vrijwillig basis deze gegevens per e-mail en/of via dit formulier verstrekt hebben. Alle verstrekte informatie zal uitsluitend door ons personeel worden gebruikt, teneinde beter Uw vragen te kunnen beantwoorden. We verplichten ons geen enkele informatie over U aan derden te verstrekken.

Top